Ratkaisuhakuista päätöksentekoa

18.05.2021

Useimmilla on jonkinlainen mielikuva poliittisesta päätöksenteosta ja sen sujuvuudesta. "Hitaita ovat herrojen kiireet" - moni ajattelee. Demokraattinen prosessi pyrkii sovittamaan yhteen erilaisia perusteltuja näkökantoja joiden synteesinä muodostuu toivon mukaan yhteisiä tavoitteita edistävä lopputulos. Usein se ottaa oman aikansa. Julkiset päätökset kuulemisineen ja valitusaikoineen sanelevat myös reunaehtoja. Niiden taakse ei kuitenkaan voi piiloutua, asioiden juoksutusta voi aina parantaa.

Monesti politiikka näyttäytyy asioiden pallotteluna, jahkailuna ja silkkana rohkeuden puutteena tehdä päätöksiä säällisessä ajassa. Eikä kyse ole aina harhanäystä, siihen syyllistytään päätöksenteon kaikilla tasoilla aina eduskuntaa ja kv. politiikkaa myöten. Esimerkkejä erikseen luettelematta.

"Muutos on tänään nopeampaa kuin koskaan historiassa, mutta hitaampaa kuin se tulee koskaan jatkossa olemaan." Tällaisessa toimintaympäristössä myös kuntapäättäjien on opittava elämään. Vaikka näkymä tulevaan on sumuinen, heiltä pitää löytyä kykyä vaihtoehtojen visiointiin ja ennakoivaan, oikea-aikaiseen päätöksentekoon.

Vaikka kuntia ei voi johtaa kuin yrityksiä, jotain yhteistä niillä on avoimilla markkinoilla menestystä tavoittelevaan palveluliiketoimintaan. Asiakas ja palvelukyky ovat keskiössä. Palvelukykyä ei ole jos talouden pohja pettää ja tase ei ole kunnossa. Osaava henkilöstö operatiivisessa johdossa ja asiakaspinnassa ovat avainroolissa asiakastyytyväisyyden kannalta.

Strategisessa johtamisessa, joka on luottamushenkilöiden tärkein rooli yhteistyössä virkamiesjohdon kanssa, ratkaistaan kunnan asemoituminen vetovoimakilpailussa muiden kuntien suhteen. Osaammeko tunnistaa oikein kehittämistarpeet, ulkoiset muutostekijät ja niihin sisältyvät mahdollisuudet? Kykenemmekö muodostamaan yhteisen näkemyksen tarvittavista toimenpiteistä, sitoutumaan niihin, sekä toimeenpanemaan määrätietoisesti ja riittävän ripeästi vaadittavat päätökset? Strategista ajattelua kaivataan kuntahallinnon päivittäisessä työssä sen kaikilla tasoilla. Lautakunnista kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.

Kuten sanottu, politiikka on erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Sen johdosta vaaditaan kaikilta myös kärsivällisyyttä kuunnella omista näkemyksistä poikkeavia argumenttejakin. Jos on riittävästi ratkaisuhakuisuutta löytyy myös yhteinen, kuntaa ja kuntalaisia palveleva johtopäätös. Joka toimeenpannaan turhia jahkailematta.

"Nopeat syövät hitaat" pätee myös kuntakentällä.